E-sprawozdania, nowy wymiar sprawozdawczości

E-sprawozdania to obowiązkowe dla przedsiębiorców sprawozdania finansowe, przygotowywane i przesyłane drogą elektroniczną, charakteryzujące się narzuconą strukturą logiczną oraz ustalonym formacie. Ta forma przesyłu i jego cechy obowiązują od 2018r. zgodnie z nowelizacjami ustawy o rachunkowości. Format sprawozdania udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. 

Sprawozdania finansowe prosto do Ministerstwa Finansów

E-sprawozdania nie są tożsame z wysyłką elektroniczną dokumentów w postaci plików pdf czy w postaci skanów. Sprawozdania finansowe przesyłane do MF mają stałą formę pliku, są sformatowane w taki sposób, by informacje w nich zawarte można było dalej automatycznie przetwarzać. Dlatego każdy fragment dokumentu jest precyzyjnie zdefiniowany oraz przybiera postać xml, nieczytelną dla osoby, która nie jest związana z procesem. Tego rodzaju dokument można przygotować ręcznie, ale byłoby to czasochłonne, niewygodne i obarczone ryzykiem dokonania pomyłek i błędów. 

Jak przygotować się do e-sprawozdań?  

Wysyłanie sprawozdań finansowych poprzez platformę ministerstwa obowiązuje wszystkich przedsiębiorców i to oni muszą zadbać o narzędzia niezbędne do realizacji tego obowiązku. Przede wszystkim muszą wyposażyć swoje biuro rachunkowe w odpowiednie oprogramowanie, które zaciąga dane z systemu informatycznego danego przedsiębiorstwa a potem przetwarza je w plik xml. Ten obowiązek spoczywa na wszystkich podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych. Wyjątkiem są tu jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR. 

Elektroniczny podpis do e-sprawozdania

Sprawozdania finansowe w plikach xml – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/sprawozdawczosc-i-raportowanie/e-sprawozdania-finansowe-dedykowane-rozwiazania-dla-firm.html, przygotowane przez przedsiębiorcę, muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Mogą też zostać podpisane przez osobę upoważnioną, najczęściej jest to pracownik zajmujący się prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Może to być kierownik danej jednostki a w przypadku, gdy daną organizacją kieruje grupa osób o tych samych uprawnieniach, wszyscy oni muszą złożyć podpis pod dokumentem. 

Comments are closed.